Pas uw verzekeringen aan uw situatie aan

02J91128Partners die gaan samenwonen, trouwen of uit elkaar gaan vergeten vaak hun verzekeringsportefeuille grondig onder de loep te nemen. Nochtans kunnen ze daarmee problemen vermijden en heel wat geld besparen.

Een gezin heeft doorgaans een heleboel verzekeringen lopen. Denk maar aan een auto-, een brand-, een levens- en een familiale verzekering. Vaak zijn mensen oververzekerd, dubbel verzekerd, onderverzekerd en soms zelfs helemaal niet meer verzekerd. Het is belangrijk altijd de verzekeringstussenpersoon op de hoogte te brengen dat u gaat trouwen, samenwonen of uit elkaar gaat. Daardoor vermijdt u problemen bij uitkeringen en kan u bovendien heel wat geld besparen.

Brand- en autoverzekering

Een brandpolis verzekert de inboedel onder meer tegen brandschade, waterschade en diefstal. Als partners gaan samenwonen, wijzigt hun inboedel. Een van beide inboedelverzekeringen wordt overbodig, en de andere moet worden aangepast. Bij huur is het belangrijk de aansprakelijkheid van de partner mee te verzekeren.

Als partners geregeld elkaars wagen gebruiken, is het verstandig de verzekeraar te melden dat de ander medebestuurder wordt. Na een verhuizing is het belangrijk de adreswijziging door te geven aan de verzekeraar, om een nieuwe groene kaart aan te vragen. Mogelijk wordt de premie aangepast afhankelijk van de woonplaats.

Familiale en hospitalisatieverzekering

De familiale verzekering (BA-privéleven) dekt de aansprakelijkheid van alle huisgenoten als schade wordt veroorzaakt aan derden. Eén familiale verzekering per gezin volstaat. Alleenstaanden krijgen een korting op de premie. Staat de familiale verzekering bij een scheiding op de naam van de partner die weggaat, dan mag de ander niet vergeten zelf een familiale verzekering af te sluiten. Heeft een alleenstaande ouder kinderen in co-ouderschap, dan moet hij een familiale verzekering afsluiten tegen gezinstarief en niet als alleenstaande. Anders zijn de kinderen niet verzekerd.

Een hospitalisatieverzekering wordt afgesloten om zich in te dekken tegen de kosten van een ziekenhuisopname. Ze kan ook gekoppeld zijn aan de groepsverzekering. Als partners die gaan trouwen of samenwonen een hospitalisatieverzekering hebben, kunnen ze overwegen toe te treden tot de hospitalisatieverzekering van hun partner, als de waarborgen beter zijn en de prijs lager is. Springt de relatie af, dan is het nuttig bij de verzekeraar te informeren naar de voorwaarden. Eventueel kan de ander de hospitalisatieverzekering die hij met zijn partner had, individueel voortzetten.

Arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering is een verzekering die de werkgever verplicht moet afsluiten voor zijn werknemers. Bij een dodelijk arbeidsongeval voorziet die verzekering in een uitkering van een levenslange rente aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Partners die wettelijk samenwonen, moeten bovendien een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten waarin een onderhoudsplicht is opgenomen. Wonen ze feitelijk samen, dan kunnen ze geen aanspraak maken op die bescherming.

Groepsverzekering en levensverzekering

Met een groepsverzekering wordt een aanvullend pensioen opgebouwd in de tweede pensioenpijler. Als de burgerlijke staat van de verzekerde wijzigt en hij zijn werkgever meldt dat hij getrouwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, is het mogelijk dat de waarborgen bij overlijden worden gewijzigd. Een groter deel van de premie van de groepsverzekering gaat dan naar de dekking van het overlijdensrisico ten voordele van de partner die in de begunstigingsclausule wordt vermeld. Als de aangesloten werknemer vóór zijn pensioenleeftijd overlijdt, wordt een kapitaal uitgekeerd. Als de begunstigde de langstlevende echtgenoot is of de kinderen jonger dan 21 jaar, zijn er geen successierechten verschuldigd op de uitkering. Woont de verzekerde wettelijk of feitelijk samen met zijn partner, dan moet de begunstigde wel successierechten betalen.

Bij een levensverzekering wordt een update van de begunstigingsclausules vaak uit het oog verloren. Wie een levensverzekering in de derde pensioenpijler afsluit en wil genieten van belastingvermindering op de premie voor het pensioensparen of het langetermijnsparen, is verplicht de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot de tweede graad aan te wijzen als begunstigde bij overlijden. Wie zijn feitelijk samenwonende partner aanwijst, kan dus niet genieten van een fiscaal voordeel.

Bij een individuele levensverzekering en een groepsverzekering is het noodzakelijk dat de verzekerde nagaat of de begunstigingsclausules nog beantwoorden aan zijn behoeften en zijn aangepast aan zijn relatie. Als een werknemer die bijvoorbeeld bij zijn werkgever een groepsverzekering heeft waarin de wettelijke erfgenamen of de nalatenschap worden aangewezen als begunstigde bij overlijden, en hij ondertussen wettelijk of feitelijk samenwoont, zal de langstlevende partner niets van het uitgekeerde kapitaal ontvangen. De verzekeringsnemer kan de begunstigingsclausule van een individuele levensverzekering en een groepsverzekering te allen tijde aanpassen aan de hand van een eenvoudig bijvoegsel aan het contract.

Betaling van de premies

Wettelijk samenwonenden en gehuwden zijn solidair aansprakelijk voor de gemeenschappelijke gezinslasten. Ze zijn ook allebei verantwoordelijk voor de betaling van de verzekeringspremies voor de gemeenschappelijke huishouding. Als een van de getrouwde of wettelijk samenwonende partners bijvoorbeeld niet deelt in de kosten van de brandverzekering van de gezinswoning, dan is de andere partner aansprakelijk voor de betaling ervan, zelfs al staat de brandverzekering niet op zijn naam en is hij geen mede-eigenaar van de woning.

Bart Chiau

bron http://trends.knack.be/economie/