Archief | In de kijker

De financiële gemoedsrust van de zelfstandige onder de loep door Bart Chiau

Uit een eerder UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek bleek dat het geluk van zelfstandigen een pak hoger ligt dan dat van ambtenaren. Maar door de crisis krijgen vele zelfstandigen nu financieel zware klappen. Uit de Financiële Gemoedsrust Barometer blijkt dat een op drie hun omzet ziet dalen met meer dan 25%. Bart Chiau, Senior Expert bij NN en professor aan de faculteit economie van de UGent, neemt enkele stellingen uit het onderzoek onder de loep en analyseert ze voor ons.  

“50% van de zelfstandigen ziet zijn omzet dalen sinds start van de crisis. Bij 32% daalde die zelfs met meer dan 25%.”

“Er zijn heel wat zelfstandigen die het nu financieel moeilijk hebben. Ik schat dat de reële cijfers nog hoger zullen liggen, want wij Belgen geven niet graag toe dat het slecht gaat. Falen zien we hier als iets negatief. In de VS is dat bijvoorbeeld helemaal anders, daar hebben ze een gezondere ondernemersmentaliteit; je mag proberen, falen en terug opstaan. In België aanvaarden we dat moeilijker. Anderzijds gaat het zeker niet bij iedereen slecht. 32% van de zelfstandigen ervaren geen financiële moeilijkheden. Veel bedrijven konden openblijven, zijn creatief omgegaan met hun diensten of producten, of doen het beter dan voordien. Denk maar aan doe-het-zelfzaken en tuincentra. Het is dus zeker niet alleen kommer en kwel.”

“28% van de zelfstandigen geeft aan afhankelijk te zijn van de huidige coronamaatregelen voor het voortbestaan van hun activiteit[1].”

“Dankzij de hulp van de regering kunnen veel zelfstandigen standhouden. Wanneer deze zal wegvallen, kan dit grote gevolgen hebben. De overheid speelt hierop in met de corona-taxshelter. Deze ondersteunt het kopen van aandelen van bedrijven met groot omzetverlies. Minder bekende oplossingen zijn de taxshelter voor start-ups en groeibedrijven, de Winwinlening, coup de pouce lening, proxilening…  België geniet ook van een Europees steunpakket om zelfstandigen te helpen bij de heropstart. Hopelijk kunnen we op die manier de schade beperken.”

 “Ondanks de omzetdaling, houdt de zelfstandige gemiddeld genomen zijn financiële gemoedsrust op peil.”

 “Dat is zeker positief. De zelfstandigen kunnen ook wat aan. Het is niet de eerste keer dat ze een crisis doormaken. Denk maar aan de bankencrisis in 2008. Dat heeft velen onder ons geleerd dat het belangrijk is om een buffer te hebben. Anderzijds blijft de goesting om te ondernemen ook zeer groot, in 2020 waren er nog nooit zo veel nieuwe zelfstandigen. En ook hier heeft de crisis mee te maken. Wie meer tijd kreeg, heeft nu misschien de stap gewaagd om van die hobbywebshop een échte zelfstandige activiteit te maken. En tot slot kreeg ook de lokale economie een boost. Er zijn dus zeker ook positieve impulsen gekomen door de crisis en dat is goed voor onze gemoedsrust.”

“Zelfstandigen zijn veelal financieel beter voorbereid.”

“Ook dit zorgt ervoor dat de zelfstandige een hoge financiële gemoedsrust heeft. Uit de cijfers blijkt dat ze hoog scoren op financiële kennis en aangeven zich goed voor te bereiden op hun financiële toekomst. Ze hebben ook frequenter meer spaarreserves, financiële producten of andere investeringen. Voor zelfstandigen bij wie dit nog niet het geval was, zal de coronacrisis een wake-upcall zijn. Plots kan het allemaal gedaan zijn, vergelijk het met plots ziek worden of overlijden. Daarom moet je jou daartegen verzekeren. Dat kan met een gewaarborgd inkomen en arbeidsongeschiktheid maar ook door een spaarbuffer te voorzien. Financiële planning is uiterst belangrijk voor onze gemoedsrust.”

[1] Op het moment van de bevraging in maart 2021.

 

Lees het volledige bericht

Schenken van roerend goed: de “kaasroute” gaat dicht

Roerende goederen schenken via Nederlandse notaris?

Je kan een roerend goed schenken via een hand- of bankgift, via het Kantoor Rechtszekerheid (= Registratiekantoor) of via de notaris.

Kies je voor een geregistreerde schenking via een Belgische notaris of het Kantoor Rechtszekerheid, dan ben je schenkbelasting verschuldigd. De schenkbelasting is afhankelijk van het bedrag dat je schenkt, aan wie je schenkt en in welk gewest je woont. In Vlaanderen bedraagt de schenkbelasting 3% voor een schenking van een roerend goed aan de partner of in rechte lijn. Voor schenkingen aan andere personen bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen 7%.

Op een niet-geregistreerde schenking betaal je geen schenkbelasting. Indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zal de begiftigde toch nog erfbelasting verschuldigd zijn op de schenking. In Vlaanderen zal deze risicotermijn verlengd worden naar vier jaar (waarschijnlijk vanaf 1/1/2021).

De kaasroute

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een schenking van aandelen op naam moet altijd via de notaris gebeuren. Om hier de schenkbelasting te vermijden doen veel Belgen deze schenkingen via een Nederlandse notaris omdat men dan geen schenkbelasting moet betalen. De oversteek naar Nederland wordt dan de ‘kaasroute’ genoemd. Als de schenker nog drie jaar (of vier jaar) in leven blijft, is er geen erfbelasting meer verschuldigd op de geschonken goederen.

Een vaak gebruikte techniek is het schenken van een effectenportefeuille aan de kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik. Je kan als schenker verder genieten van de dividenden, intresten… van de effecten. Wanneer het gaat om aandelen van een familiebedrijf, kan je dankzij het vruchtgebruik de stemrechten blijven uitoefenen. Omdat het vruchtgebruik behouden wordt, moet de schenker een beroep doen op een notaris. Hij doet dan een beroep op een Nederlandse notaris om zo de Vlaamse schenkbelasting te vermijden.

De wetgever wil de ‘kaasroute’ sluiten. Er komt een verplichte registratie voor buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen door Belgische rijksinwoners. Deze regeling werd al goedgekeurd in de Commissie voor Financiën en Begroting maar de Raad van State en het Parlement moeten ook nog hun akkoord geven. De vermoedelijke inwerkingtreding is 1/12/2020. Roerende schenkingen van Belgische rijksinwoners verleden voor een buitenlandse notaris zullen dan verplicht in België geregistreerd moeten worden en zullen dus aanleiding geven tot de betaling van schenkbelasting.

Samengevat:

 • notariële schenking voor een Belgische notaris: schenkbelasting verschuldigd
 • geregistreerde schenking via het Kantoor Rechtszekerheid: schenkbelasting verschuldigd
 • notariële roerende schenking voor een buitenlandse notaris: verplichte registratie in België en dus schenkbelasting verschuldigd (vanaf 1/12/2020)
 • onderhandse schenking: geen schenkbelasting verschuldigd maar risicotermijn van drie jaar (of vier jaar vanaf 1/1/2021 in het Vlaams Gewest)

 

 

Lees het volledige bericht

Vastgoedfinanciering via 2de pijler

Vastgoedfinanciering via IPT

Als je van plan bent om vastgoed te bouwen, te kopen of te verbouwen, dan kan je daarvoor je individuele pensioentoezegging (IPT) gebruiken.

Een interessante optie? Zeker en vast!

Via je vennootschap kan je op een voordelige manier je vastgoed financieren. Bijvoorbeeld met een voorschot op de reserve van je IPT of de wedersamenstelling van je ontleend kapitaal via je IPT.

Hoe werkt dit?

Lees het volledige bericht

Goed nieuws, gratis vluchten

Goed nieuws! We zijn super verheugd u gratis vluchten te kunnen aanbieden!

Er loopt momenteel een tijdelijke actie waarmee u als klant een gratis vlucht (heen/terug) naar een Europese bestemming kan genieten.
Parijs of Barcelona? Of liever naar Rome of Santorini? U kiest zelf waar u naartoe gaat!
Alle jaarlijkse reisbijstandsverzekeringen zijn in deze actie inbegrepen : het Light, Smart, Vip of Sport contract van Europe Assistance. Bij elke onderschrijving van een nieuw jaarlijks bijstandscontract zal u een gratis retourticket in Europa krijgen. De actie loopt van 21 tot 31 maart 2019.

 

Voor een individueel contract, krijgt u 1 ‘Gratis Vlucht’. Sluit u een contract af voor 2 of meerdere personen? Dan krijgt u maar liefst 2 gratis vluchten (heen/terug) naar een Europese bestemming !Hoe werkt de actie precies?

 • Sluit een jaarlijks reisbijstandsverzekering af via ons kantoor
 • binnen drie dagen na het afsluiten van het contract, ontvang je een confirmatiemail met de volgende stappen
 • u ontvangt een pin code en met deze pincode kan je een voucher aanvragen via de website lastminute.com

 

Reglement: https://www.europ-assistance.be/partners/lastminute/terms_nl.html

 

Actie van de maatschappij Europ Assistance

 

Lees het volledige bericht

Wat als je ouder de opname in een zorginstelling niet zelf kan betalen?

98% van de senioren wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar alleen wonen is spijtig genoeg niet voor iedereen haalbaar. Op dat moment dringt zich een verblijf in een zorginstelling op. Aan dit verblijf zijn aanzienlijke kosten verbonden. Wat als het pensioen van de bewoner ontoereikend is? Ben je als kind wettelijk verplicht deze kosten te dragen? Kan het OCMW de kosten van je terugvorderen?

Wettelijke onderhoudsverplichting

We kennen de onderhoudsplicht tussen echtgenoten . Er bestaat ook een (wederkerige) onderhoudsplicht tussen verwanten in de rechte lijn, zonder beperking van graad en zonder beperking in de tijd. Concreet betekent dit dat ouders, kinderen en grootouders ten opzichte van elkaar gehouden zijn om bij te dragen aan elkaars onderhoud. Deze verplichting ontstaat als er aan twee voorwaarden voldaan is. De onderhoudsgerechtigde moet behoeftig zijn en de onderhoudsplichtige moet in staat zijn het onderhoudsgeld te betalen.​​

Terugvordering door het OCMW

Een rusthuisbewoner die zijn factuur zelf niet kan betalen, kan tussenkomst vragen aan het OCMW van de gemeente waar hij of zij was ingeschreven voor opname in het rusthuis. Deze tussenkomst is enkel mogelijk als het gaat om een OCMW-rusthuis en dus niet bij private rusthuizen.

Als het OCMW tussenkomt in de rusthuiskosten, vordert zij deze soms terug van de onderhoudsplichtigen. Dit recht volgt uit artikel 98, § 2 en § 3 van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Sinds een wetswijziging van 2004 verschilt het “terugvorderingsbeleid van gemeente tot gemeente.

Het is mogelijk dat er een algemene uitzondering wordt gemaakt in de gemeente. Dat betekent dat de terugvordering door het OCMW voor iedereen wordt afgeschaft na goedkeuring door de gemeente.

Als er geen algemene uitzondering wordt gemaakt , is het OCMW verplicht de uitgaven terug te vorderen van de onderhoudsplichtigen.

Dan richt het OCMW zich in eerste instantie tot de echtgenoot of echtgenote van de bewoner of tot de kinderen. Ook de kleinkinderen kunnen aangesproken worden, maar dit is geen verplichting en gebeurt zelden. Als er meerdere kinderen zijn, dan wordt het teruggevorderde bedrag gelijk verdeeld tussen die kinderen.

De verschuldigde bijdrage wordt berekend aan de hand van een uniforme terugvorderingsschaal. Deze schaal is gebaseerd op het netto belastbaar inkomen en op het aantal personen ten laste van de onderhoudsplichtige.

De terugvordering door het OCMW kan een grote impact hebben, want rusthuiskosten kunnen hoog oplopen. Daarom kan je het OCMW een individuele uitzondering vragen op basis van billijkheidsredenen . Het OCMW kan zo’n individuele uitzondering toestaan en niet aandringen op een terugbetaling (artikel 100bis, § 2 OCMW-wet). Je moet in dat geval het bewijs leveren van het bestaan van deze redenen aan de hand van objectieve bewijsstukken. De billijkheidsredenen kunnen financieel van aard zijn bijv. eigen zware financiële lasten voor gezondheidszorg of studiekosten of het al moeten betalen van een andere terugvordering. Het is ook mogelijk om persoonlijke redenen in te roepen zoals bijv. een jarenlange verbreking van het contact tussen ouders en kinderen, verspilling door de begunstigde of weigering van hulp door de begunstigde. Het OCMW beoordeelt zelf of zij de billijkheidsredenen aanvaarden. Bij een negatieve beslissing is er beroep mogelijk bij de rechtbank.

Tot slot kan het OCMW ook een kosten-baten-afweging maken. Als de kosten van terugvordering niet opwegen tegen het te verwachten resultaat, dan is het OCMW niet verplicht om terug te vorderen.

Let op! Ruimer dan rusthuiskosten

Houdt er rekening mee dat het terugvorderingsrecht van het OCMW zich niet beperkt tot rusthuiskosten. Artikel 98, § 2 van de OCMW-wet is algemeen geformuleerd en bepaalt dat het OCMW de wettelijke verplichting heeft om de door haar gemaakte kosten te verhalen op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde. Dit kunnen ook kosten zijn in het kader van de maatschappelijke dienstverlening die het OCMW toekent of een leefloon.

 

Bron: Euromex Safety World

Lees het volledige bericht

Margo gaat bij haar vriendin Sabine wonen, wat met de woonfiscaliteit?

Intrekken bij jouw partner en ook genieten van de woonfiscaliteit

Sabine heeft voor de aankoop van haar woning een hypothecaire lening afgesloten. Haar partner Margo komt bij haar inwonen. Margo wil ook haar duit in het zakje doen en bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. Zij stort maandelijks een bedrag op de rekening van Sabine om de maandlast van de hypothecaire lening te helpen betalen.

Enkel Sabine heeft echter fiscaal voordeel voor de terugbetaling van haar hypothecaire lening omdat zij destijds bij de bank alleen de lening heeft afgesloten. Niettegenstaande Margo helpt met de terugbetaling van de lening van hun gezamenlijke woning, kan zij geen fiscaal voordeel genieten.

Kan Margo dan mede-ontlener en mede-eigenaar worden van de woning van Sabine? Hoe los je dat in praktijk  op een eenvoudige en goedkope manier op? Heeft zij dan ook automatisch recht op belastingvermindering? En wat als Sabine overlijdt? Mag haar partner Margo dan in de woning blijven wonen?

Wij helpen u graag verder met de gepaste oplossingen om er voor te zorgen dat Margo ook fiscaal voordeel kan genieten en in de woning kan blijven wonen mocht Sabine plots overlijden.

Contacteer ons voor meer informatie

[vfb id=5]  
Lees het volledige bericht

Lars en Jens wonen feitelijk samen, wat als Lars plots zou overlijden?

In welke mate bent u beschermd bij het overlijden van uw partner?

Lars en Jens wonen al vier jaar feitelijk samen. Het koppel heeft samen een woning gekocht die ze elk voor de helft hebben gefinancierd. Ze hebben ook een gemeenschappelijke zicht- en spaarrekening. Maar wat gebeurt er als Lars plots zou overlijden?

De nalatenschap van Lars wordt op basis van het wettelijk erfrecht verdeeld aan zijn wettelijke erfgenamen. Dat zijn de ouders, broers, zussen… van Lars. Zijn partner Jens krijgt als feitelijk samenwonende partner helemaal niets. Er bestaat immers geen wettelijk erfrecht tussen feitelijk samenwonenden. Bovendien bestaat het risico dat Jens hun woning zal moeten verlaten als hij het deel van de woning dat eigendom was van zijn overleden partner, niet kan overkopen van de familie van Lars.

Moeten zij dan een verklaring van wettelijk samenwoning afleggen bij de burgerlijke stand of trouwen? Of kunnen ze dit ook oplossen met een testament en/of een beding van aanwas? Wij helpen u graag verder met de gepaste oplossingen om te vermijden dat u naast de emotionele lijdensweg nog zou geconfronteerd worden met heel wat praktische en financiële problemen.

Contacteer ons voor meer informatie

[vfb id=5]
Lees het volledige bericht

Hypo Casco wordt iTarget

Hypo Casco, Denise Hemelsoet

Het kantoor “Hypo Casco” is al jaren gevestigd op de St Lievenslaan in Gent. Het kantoor Hypo Casco is gespecialiseerd in woonkredieten op maat. Denise Hemelsoet heeft steeds samen met haar medewerkster Mia de meest geschikte oplossing voor de cliënt gezocht. Hypo Casco of Denise Hemelsoet is een begrip in de kredietwereld.

Vanaf heden verwelkomen we alle cliënten bij iTarget. Hypo Casco is verhuisd naar de Kortrijksesteenweg 470 in Gent en zal verder gaan onder de naam iTarget.

Kurt en Ann (de zaakvoerders van iTarget) hebben 15 jaar lang een kantoor gehad in hartje Antwerpen en zijn sinds 2015 ook gevestigd in Gent. Verzekeringen, hypothecaire kredieten, beleggingen, belastingservice… een allround kantoor met heel veel knowhow.

U bent van harte welkom op ons kantoor. Wenst u liever een afspraak bij u thuis, geen probleem. Bel ons gerust  voor een afspraak op het nummer 09/245.20.59 of 0471/37.19.25,  of stuur ons een mail info@iTarget.be.

 

 

 

Lees het volledige bericht

Successieplanning voor zorgpersonen

Onze aandacht, zorgpersonen.

Een belangrijke zorg die bij veel mensen leeft is wat er zal  gebeuren als zij er niet meer zijn. Wij denken dan voornamelijk aan ouders van een kind met een verstandelijke beperking of een kind met een verslaving of een manisch-depressieve aandoening of aan demente personen.

Afhankelijk van de specifieke situatie is er een verschillend zorgprobleem:

 • Ouders van een verstandelijk beperkt kind zullen een antwoord wensen op de vraag: ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind, na mijn overlijden, dezelfde kwalitatieve verzorging blijft krijgen en dezelfde levensstandaard kan genieten?
 • Heb je een kind met een manisch-depressieve aandoening of met een verslaving dan zal je bezorgdheid zijn dat na je overlijden je vermogen hieraan niet besteed wordt maar ook dat je kind de nodige opvolging krijgt om zijn probleem onder controle te krijgen of te houden.
 • Is je partner dement en je zou eerst overlijden, dan moet enerzijds de perfecte zorg gegarandeerd blijven maar anderzijds wil je ook de zekerheid dat alle administratieve en financiële zaken correct blijven opgevolgd.

Naast de zorggarantie is het belangrijk dat er controle is op de besteding van de middelen die je voor deze latere zorg hebt voorzien. Daarnaast moet ook de factuur van de erfbelasting worden beperkt.

Als ouder wil je dat je kind met een verstandelijke beperking niets tekort komt voor zijn verzorging. Als het kind na jouw overlijden erft, mogen bovendien de tegemoetkomingen die het kind ontvangt, niet in het gedrang komen. Als later het kind overlijdt, mag de door de erfgenamen verschuldigde erfbelasting niet te hoog oplopen. Heel wat bekommernissen die niet zomaar eenvoudig op te lossen zijn.

Een oplossing vind je in de oprichting van een Stichting. Je schenkt het geld voor de zorg aan de Stichting via een bankgift of een geregistreerde schenking. De schenkbelasting op een geregistreerde schenking aan een erkende Stichting  bedraagt 5,5%. Op een bankgift is er geen erfbelasting verschuldigd als je na de schenking nog 3 jaar in leven blijft. Ook via testament (duolegaat bijvoorbeeld) of via een overlijdensverzekering kan je fiscaal voordelig iets nalaten aan een erkende instelling. Hier bedraagt het tarief van de erfbelasting 8,5%.

Wat na het overlijden van het zorgkind overblijft, gaat naar bijvoorbeeld broer of zus van het overleden kind en dit aan een voordeeltarief van 7%. Dit kan zelfs aan 0% indien dit door de fiscus wordt beschouwd als de uitvoering van het belangeloos doel. Bij een normale overdracht bij het overlijden van de zorgpersoon loopt de erfbelasting al snel op tot 55%.

Deze techniek kan je ook toepassen om de zorg van je demente partner te verzekeren na je overlijden. Hierdoor kan je vermijden dat de gelden bij je overlijden bij de kinderen terecht komen. Wat overblijft van het zorgbedrag kan dan (eventueel gespreid) nagelaten worden aan de kinderen. Op die manier optimaliseer je jouw successieplanning.

Om zelf een Stichting op te richten beschik je misschien niet over voldoende middelen. In een traditionele planning met een zorgkind wordt er dikwijls bepaald dat wat overblijft na het overlijden van de beschermde persoon, hetzij in een eigen Stichting hetzij in het vermogen van het zorgkind, naar de verzorger gaat. Dit zou bepaalde mensen op verkeerde ideeën kunnen brengen om zo weinig mogelijk uit te geven aan zorg. Dit in de veronderstelling dat zij het legaat en dus ook de last van de zorg, aanvaarden. Aanvaarden zij dit niet, dan valt je volledige planning in duigen. Om nog maar niet te spreken over de omstandigheid dat zij weleens vroeger zouden kunnen overlijden dan de beschermde persoon.

Binnen de Stichting wordt daarom een fonds op naam van het zorgenkind, de demente persoon, de verslaafde of andere behoeftige persoon opgericht zodat de middelen daadwerkelijk worden aangewend voor de betrokken persoon. De bedoeling van elk fonds op naam is het welzijn en de levenskwaliteit van de beschermde persoon te verzekeren.

Het geld wordt beheerd door personen die je als inbrenger zelf aanduidt. Daarnaast wordt er in de Stichting één externe beheerder toegevoegd die de controle verzekert. Bij overlijden van de zorgpersoon kan het saldo dat overblijft overgemaakt worden aan een persoon die aangeduid wordt door de inbrenger, maar het geld kan ook in de Stichting blijven.

De Stichting werkt samen met gespecialiseerde centra waardoor de continuïteit en doeltreffendheid van de zorgondersteuning worden verzekerd als jij er niet meer bent.

De Stichting streeft naar gemoedsrust bij mensen die met een dergelijke toestand geconfronteerd worden. Dankzij de Stichting verzeker je de zorg voor je geliefden en dit op een fiscaal interssante manier.

Voor meer informatie over successieplanning voor zorgpersonen, kan je terecht bij iTarget.

Lees het volledige bericht

POZ, pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

POZ = PensioenOvereenkomst voor Zelfstandigen

Zelfstandigen en hun pensioen… alle zelfstandigen beseffen dat hun pensioen beduidend minder is dan een werknemer in loondienst.

Via een VAPZ kan u als zelfstandige een extra bedrag laten uitkeren maar daar komt in 2018 iets nieuws bij. En dit voor de zelfstandigen zonder vennootschap. Een VAPZ is een mooie oplossing maar is gelimiteerd. Daar wringt het schoentje en staat de zelfstandige dikwijls in de kou. Maar naast een VAPZ zal het mogelijk zijn om via de tweede pijler een aanvullend pensioen uit te bouwen.

Dit interessante nieuwigheid opent mooie mogelijkheden voor de zelfstandige.

Waar moet u rekening mee houden:

 • premietaks 4.4%
 • belastingvermindering van 30% in de personenbelasting (te verhogen met gemeentebelasting)
 • rekening houden met de specifieke 80% regel voor POZ (oa rekening houden met de laatste 3 jaren) (meer info kan via ons kantoor iTarget worden bekomen)
 • uitkering is afzonderlijk belastbaar in personenbelasting aan 10% bij uitkering einde termijn leven of overlijden (ook de ZIV-bijdrage van 3.55% en de solidariteitsbijdrage van 0-2% zal worden ingehouden)

POZ zal een zeer goede oplossing zijn voor de zelfstandige zonder vennootschap vanaf 2018.

Voor info kan u ons steeds contacteren.

Lees het volledige bericht

Successieplanning voor beginners

Successieplanning voor beginners,

Bart Chiau

Het taboe rond het vooraf plannen van onze nalatenschap verdwijnt stilaan. Een goed uitgedokterde successieplanning geeft gemoedsrust, bespaart erfbelasting en zal discussies tussen erfgenamen vermijden. Zo beslist u zelf wat er na uw overlijden met uw huis en uw spaargeld zal gebeuren.

Het wettelijk erfrecht is echter niet aangepast aan de huidige maatschappij. Denk maar eens aan samenwonenden, singles, nieuw samengestelde gezinnen… Zij vinden geen antwoorden binnen het bestaande erfrecht en moeten zelf op zoek naar oplossingen. Successieplanning voor beginners helpt hen daarbij.

Bart Chiau gebruikt talrijke voorbeelden, tips en beperkt zich zeker niet tot grote vermogens. Iedereen heeft baat bij enkele eenvoudige technieken waarmee u wettelijk erfrecht kunt bijsturen. Dit boek geeft daartoe een aantal voorzetten.

Deze handige gids voor leken is daarom ook bruikbaar voor bankiers, verzekeringstussenpersonen, accountants, financial planners, fiscalisten, advocaten, medewerkers notariaat en in het onderwijs.

-> Met de regels van het nieuwe erfrecht!

Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren. 

 

Lees het volledige bericht

Successieplanning is meer dan erfbelasting besparen

 

Bij een betere successieplanning gaan gemoedsrust, bescherming én een voordelige successiefactuur hand in hand.

Luisteren

De basis van successieplanning is luisteren. Financial planners, vermogensplanners, financieel architecten, vermogensadviseurs…  verliezen zich maar al te vaak in het verkopen van standaardoplossingen bij vermogensplanning. Velen vergeten tijdens hun professioneel verkoopgesprek dan ook te luisteren naar hun klant. Successieplanning moet aangepast zijn aan de individuele situatie van elke klant. Men kan niet zomaar snel een oplossing uit het rek nemen dat iedereen past. In successieplanning is elke situatie uniek.

Klant is koning

Successieplanning vergt een open geest en een wit blad. Men gaat met de klant, al dan niet vergezeld van zijn familie of begiftigden, aan tafel zitten.

Enkele vragen die men zich moet stellen:

 • Wat zijn de gevoeligheden binnen de familie?
 • Hoe is de onderlinge verstandhouding?
 • Wie wil men na zijn overlijden beschermen?
 • Ligt de focus eerder op onroerend goed, bv. de gezinswoning of de tweede eigendom, of draait het vooral rond roerende goederen, bv. de beleggingsportefeuille of de kunstcollectie?
 • Zijn er kinderen uit een vorige relatie die men zoveel mogelijk wil uitsluiten of net iets meer wil geven?
 • Wat is er al geschonken?
 • Hoe ziet het totale roerend en onroerend vermogen er momenteel uit?
 • Weet de klant hoe het wettelijk erfrecht in elkaar zit als hij niets onderneemt?
 • Bij welke regeling voelt de klant zich goed?

Allemaal essentiële vragen waarop men eerst een duidelijk antwoord moet kennen vooraleer een degelijk successieplan uit te werken. Deze antwoorden vormen het fundament van een goeie planning. Op basis van de noden van de klant gaat men daarna op zoek naar de meest voordelige oplossingen. Hierbij houdt men rekening met het kostenplaatje en het fiscale luik, nl. de verschuldigde erfbelasting. Het is best mogelijk dat een klant een aanzienlijke som testamentair wil nalaten aan een nichtje, wetende dat zij daar veel erfbelasting zal moeten op betalen. Het is belangrijk dat de klant, de eigenaar van het vermogen, zich goed voelt bij zijn successieplanning. Men mag zich niet blindstaren op ingenieuze technieken die enkel en alleen dienen om de erfbelasting buiten spel te zetten.

Update

Bij een successieplan maakt men een foto op een welbepaald ogenblik. De planning moet op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd worden. De onderlinge relaties en de financiële situatie wijzigen doorheen de tijd. Een regelmatige update van de planning is dan ook van essentieel belang.

Indien u meer wil weten hoe u een optimaal successieplan kan opmaken, contacteer iTarget op het nummer 09/245.20.59 of via de website http://www.iTarget.be.

Lees het volledige bericht

Waargebeurd verhaal: repatriëring via vakantiereisbijstand

Waargebeurd verhaal: repatriëring uit het buitenland na ongeval

Vorig jaar heeft ons medisch bijstandsplateau (Allianz Global Ass.) een schadedossier geopend voor een man van 31 jaar die het slachtoffer is geworden van een fietsongeval in China, Kashgar in de provincie Xinjiang.

Hierbij heeft hij zijn ruggenwervel gebroken. Een repatriëring was dus noodzakelijk!

De patiënt bevond zich op meer dan 4000 km van Beijing in een klein ziekenhuis. Hij moest dan ook dringend gerepatrieerd worden naar een beter ziekenhuis in Beijing voor verdere verzorging en om een gedetailleerd medisch rapport te bekomen. Een volledig medisch rapport is belangrijk omdat ons medisch team alleen op basis daarvan de correcte repatriëringsmodaliteiten kan bepalen.

Overzicht gemaakte kosten:

Om u een idee te geven van de totale kostprijs van dit schadedossier vindt u daarom hieronder een overzicht terug van de belangrijkste kosten die onze maatschappij heeft betaald:
– repatriëring met sanitaire vlucht van Kashgar naar Beijing: € 84.000
– de medische kosten in China: € 62.000
– de heen- en terugvlucht van onze arts naar China: € 2.988

– taxi’s en hotel van de arts: € 450
– de heen-en terugvlucht vader van de patiënt : € 1.788
– de hotelkosten van de vader en de zus van de patiënt: € 1.000
– repatriëring patiënt op stretcher naar België: € 13.800
– ziekenwagen naar luchthaven in China: € 726,50
– ziekenwagen naar ziekenhuis in België: € 1.538
– terugbetaling nabehandelingskosten in België: € 115
Totale kosten = € 168.405,50

Onze klant stelt het goed vandaag. Hij heeft wel na zijn operatie in China nog een tweede operatie moeten ondergaan in België. De klant heeft ons bij zijn terugkeer nog gecontacteerd om het hele team en onze arts te bedanken voor alle steun tijdens zijn opname in het ziekenhuis in China en de organisatie van zijn repatriëring. Dus dit is gelukkig goed afgelopen en daarom ook nog eens bewezen wat het nut is van een reisverzekering.

Dit dossier is een hele uitdaging geweest maar met zijn allen hebben we het tot een goed einde gebracht met een zeer tevreden klant als resultaat!

Bron: Allianz Global Assistance

Lees het volledige bericht

10 tips: reisverzekering

Welke reisverzekering kan ik best nemen?

Tip 1: Welke reis?

Als je op reis vertrekt is het op verzekeringsvlak belangrijk waar je naartoe trekt en hoe je zal reizen. Ga je naar het buitenland of blijf je in België? Reis je buiten Europa? Vertrek je met de auto? Doe je een backpacking reis?…. Kortom er zijn vele mogelijkheden die de omvang van de reisverzekering gaan bepalen.

Tip 2: Welke waarborgen?

Een reisbijstandsverzekering is zeker geen overbodige luxe. Buiten de medische kosten (bijstand aan personen) kan jouw reisverzekering worden aangevuld met o.a. een annulatieverzekering, een bagageverzekering en bijstand voor het voertuig (pechverhelping). Je kiest zelf voor welke waarborgen je verzekerd wil zijn.

Tip 3: vakantie in België of buitenland?

Reis je in het binnenland, dan is een reisbijstandsverzekering niet echt noodzakelijk. Voor medische tussenkomsten doe je bij een reis in België een beroep op het ziekenfonds. Heb je pech met de wagen op de Belgische wegen, genieten heel wat autogebruikers van de pechbijstand die gekoppeld is aan hun autoverzekering. Als je naar het buitenland trekt ligt dat anders. Stel dat je op citytrip naar Marrakech betrokken raakt bij een verkeersongeval en jouw partner is zwaar gewond, dan zal een reisbijstandsverzekering uiterst nuttig zijn. De verzekering kan er voor zorgen dat je partner gerepatrieerd wordt naar België.

Tip 4: hospitalisatieverzekering

Met jouw privé hospitalisatieverzekering worden de kosten van de hospitalisatie en andere medische kosten terugbetaald over de hele wereld maar met vele beperkingen. Bijstand voor personen wordt hier niet voorzien. Een annulatieverzekering komt tussen als jij of je  partner ziek zijn of een ongeval hebben gehad waardoor je niet op reis kan vertrekken. Dit is zeker aan te raden wanneer je de kostprijs wil recupereren mocht de reis onverwachts niet kunnen doorgaan.

Tip 5: brand-, auto- en familiale verzekering

Indien je brandverzekering je inboedel verzekerd, is deze dekking ook geldig in het buitenland.  Alles wat je meeneemt op reis is gedekt door je brandverzekering indien je spullen door brand of waterschade zijn beschadigd of gestolen worden in je vakantieverblijf. Indien je een ongeval hebt in het buitenland, zal je autoverzekering geldig zijn indien het land waar je bent ook op de groene kaart staat. De autoverzekering is geldig in heel Europa en sommige andere landen. Een omniumverzekering, een juridische bijstandsverzekering en een waarborg bestuurder kunnen ook nuttige waarborgen zijn in het buitenland. De familiale verzekering dekt de verantwoordelijkheid van de hele familie bij een schadegeval veroorzaakt aan een derde in de hele wereld, dus ook op reis.

Tip 6: kredietkaart

Je kredietkaart kan ook een reisverzekering bevatten. Deze zal maar van toepassing zijn als de reis effectief met die kredietkaart wordt betaald. Dikwijls zijn de waarborgen van deze verzekeringen beperkt.

Tip 7: ziekenfonds

Vaak gaan mensen er van uit dat ze geen reisbijstandsverzekering nodig hebben omdat ze toch al aangesloten zijn bij hun ziekenfonds. Niets is minder waar want de tussenkomst van het ziekenfonds is vaak beperkt of zelfs onbestaande in het buitenland. In Zuid-Europa zijn de meeste ziekenhuizen in privé handen en dan is er geen tussenkomst van het ziekenfonds. Het ziekenfonds zal enkel de aangesloten persoon repatriëren als die in een Europees ziekenhuis is opgenomen. De andere reisgenoten moeten op eigen houtje naar huis. Buiten Europa wordt er geen repatriëring door het ziekenfonds voorzien. Als in België een familielid is overleden zal het ziekenfonds niet tussenkomen als je vervroegd naar huis wil om de begrafenis bij te wonen.

Tip 8: vergelijken

Reisverzekeringen vergelijken loont de moeite! Er zijn verschillen op het vlak van de tussenkomsten die ze aanbieden, maximumbedragen voor medische tussenkomst, duurtijd van de waarborg,  landen waar er dekking is, prijs….. Voor een reis naar de Verenigde Staten kies je op het vlak van waarborgen best voor een ‘full option’ want de medische kosten kunnen daar heel hoog oplopen. Alles hangt natuurlijk af van wat je precies wil gaan doen. Moet er een bijstand voor de auto worden voorzien? Een waarborg op de skipiste?

Tip 9: tijdelijke of jaarpolis?

Als je meerdere keren per jaar op citytrip gaat is het handig om te opteren voor een jaarformule. Je betaalt dan jaarlijks een premie voor de verzekering. Ga je maar eenmaal per jaar op reis, dan kies je beter voor een tijdelijke reisverzekering.

Tip 10: bij reisbureau of verzekeringsmakelaar?

Voor een reisverzekering kan je terecht bij het reisbureau of bij de verzekeringsmakelaar. Bij een makelaar zal je niet meer betalen dan bij een reisagentschap. De risico’s waaraan je onderhevig bent op reis worden nauwkeurig bekeken, afhankelijk van de bestemming, de manier van reizen, een auto of niet…. Omdat de verzekeringsmakelaar alle mogelijke verzekeringen kent, is het misschien handiger om zijn raad te vragen zodat u niet hoeft wakker te liggen van onvoorziene omstandigheden tijdens uw volgende vakantie. De makelaar zal op basis van jouw reisverzekeringsbehoeften op zoek gaan naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding op de markt.

 
Lees het volledige bericht

Waarom via ons uw woonkrediet afsluiten?

Wist u dat u bij ons ook terecht kan voor het afsluiten van een woonkrediet?

U bent bij ons aan het juiste adres voor uw woonkrediet, waarom?

 

 

 1. Wij luisteren naar uw behoeften
 2. persoonlijk advies
 3. zelfs bij u thuis
 4. onafhankelijk advies
 5. vrije keuze schuldsaldo
 6. een op maat uitgewerkte offerte
 7. een transparante oplossing
 8. fiscale hulp
 9. persoonlijke opvolging
 10. ervaren en professioneel

Bij iTarget mag u rekenen op een persoonlijke service, professionaliteit en een uitgebreide kennis.

Het loont zeker de moeite om een afspraak te maken voor een herfinanciering, nieuw woonkrediet… Mail Kurt@iTarget.be, telefoneer 09/245.20.59 voor een afspraak. Of via 

Weet: “Geld lenen dat kost geld”

Lees het volledige bericht

TIP: voor zelfstandigen zonder vennootschap, een POZ

Heeft u als zelfstandige geen vennootschap?

Als zelfstandige heeft u het nadeel dat uw pensioen veel lager is dan een loontrekkende. U kan dit deels oplossen met een VAPZ maar nadeel hiervan is dat dit beperkt is tot 8.17% van uw netto belastbaar inkomen.

Een IPT is niet mogelijk daar u geen vennootschap heeft. Eindelijk is er vanaf januari 2018 een oplossing, namelijk een POZ, Pensioentoezegging voor Zelfstandigen.

Waarom is een POZ interessant? De premies geven een fiscaal voordeel van 30%, een goed rendement op uw premies, combinatie met VAPZ mogelijk en het spaarbedrag mag veel hoger zijn dan uw VAPZ. Uw totale pensioenopbouw mag tot 80% van het gemiddelde van uw laatste 3 jaarlijkse brutolonen bedragen.

Lees het volledige bericht


Verzekeringsgift niet langer vrij van erfbelasting

Auteur: Bart Chiau

De beleggingsverzekering is een nuttig instrument om aan successieplanning te doen. Dankzij de verzekeringsgift kon een levensverzekering geschonken worden zonder dat de begiftigde daar erfbelasting moest op betalen. Er was enkel schenkbelasting verschuldigd (3 of 7%). In Vlaanderen is de verzekeringsgift echter niet langer vrijgesteld van erfbelasting.

Standpunt Vlaamse belastingdienst
Nu de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) bevoegd is voor registratie- en erfbelasting is een vrijstelling door middel van een verzekeringsgift niet meer mogelijk, zelfs al werd er al schenkbelasting betaald op de afkoopwaarde (standpunt nr. 15133 van 12 oktober 2015). Ondanks de verzekeringsgift blijft de begunstiging via het verzekeringscontract volgens VLABEL een ‘door de erflater gemaakt beding’ waarop erfbelasting verschuldigd blijft. Bovendien betreft het voorwerp van de verzekeringsgift enkel en alleen de rechten die de verzekeringsnemer heeft ten aanzien van de verzekeraar en niet de prestatie bij het overlijden van de verzekerde. Bijgevolg kan de uitzondering die stelt dat ‘een beding ten behoeve van een derde’ niet onderworpen is aan erfbelasting indien er al schenkbelasting werd betaald (art. 2.7.1.0.6, §2, lid 3, 1° VCF), niet ingeroepen worden. De begunstigde ontvangt de prestatie in zijn hoedanigheid van begunstigde en niet in zijn hoedanigheid van nieuwe verzekeringsnemer. Dit standpunt is van toepassing op alle overlijdens vanaf 1 maart 2016, ongeacht de schenkingsdatum. In Brussel en Wallonië blijft een verzekeringsgift met vrijstelling van successierechten vooralsnog wel mogelijk.

Hoe kunt u dan toch nog erfbelasting vermijden?
Om alsnog erfbelasting te vermijden moet u na de verzekeringsgift de begunstigde wijzigen. Belangrijk hier is dat de nieuw aangewezen begunstigde niet dezelfde begunstigde is als diegene die werd aangewezen door de oorspronkelijke verzekeringsnemer. Op die manier gaat het niet meer om een ‘door de erflater gemaakt beding’ maar om een ‘door een derde gemaakt beding’. Dus we vertrekken van AAB (beding ten behoeve van een derde). Vroeger schonk A de rechten aan B om op die manier een BAB-constructie te verkrijgen (beding ten behoeve van zichzelf) en erfbelasting te vermijden. Nu moeten we nog een stap verder gaan en dient B de begunstiging te wijzigen naar C (bv. de kinderen of de partner van de nieuwe verzekeringsnemer). We creëren op die manier een BAC-constructie. Bij overlijden van A is C geen erfbelasting verschuldigd. Als de begunstiging wordt gewijzigd door de nieuwe verzekeringsnemer en niet door de erflater, wordt art. 2.7.1.0.6 VCF niet toegepast in de nalatenschap van de erflater. De vrijstelling van erfbelasting is niet definitief. Mocht de nieuwe verzekeringsnemer overlijden binnen de drie jaar na de uitkering (bij leven of bij overlijden), dan is er alsnog erfbelasting verschuldigd (art. 2.7.1.0.6 VCF wordt dan toegepast in de nalatenschap van de verzekeringsnemer).

Voorbeeld: in Vlaanderen sluit een vader van 60 jaar oud een beleggingsverzekering af op zijn hoofd met als begunstigde bij overlijden zijn dochter.
Verzekeringsnemer: vader
Verzekerde: vader
Begunstigde bij overlijden: dochter
In het kader van successieplanning draagt hij de rechten van zijn contract over aan zijn dochter (verzekeringsgift). De verzekeringsgift gebeurt door middel van een geregistreerde schenking waarop schenkbelasting van 3% verschuldigd is. De schenkbelasting wordt berekend op de reserve op het moment van de schenking. We krijgen dan volgende constructie:
Verzekeringsnemer: dochter
Verzekerde: vader
Begunstigde bij overlijden: dochter
Bij het overlijden van de vader moet de dochter nog steeds erfbelasting betalen omdat het gaat om een verzekeringsgift met als oorspronkelijke verzekeringsnemer de vader. Dit kan vermeden worden doordat de dochter als nieuwe verzekeringsnemer de begunstigde bij overlijden wijzigt naar bijvoorbeeld haar kinderen. De verzekeringsconfiguratie ziet er dan als volgt uit:
Verzekeringsnemer: dochter
Verzekerde: vader
Begunstigde bij overlijden: kinderen
Bij overlijden van de vader (grootvader van de kinderen) is er geen erfbelasting meer verschuldigd op voorwaarde dat de dochter nog drie jaar in leven blijft na de uitkering.
Het is niet toegestaan om als begiftigde van de schenking zichzelf te ‘herbevestigen’ als nieuwe begunstigde. Een tijdelijke wijziging van de begunstigde, waarbij men kort nadien opnieuw de oorspronkelijke begunstigde aanduidt, zal aanzien worden als fiscaal misbruik.
Een alternatief is de afkoop van het contract en de afkoopwaarde schenken (opgelet voor de driejaarstermijn bij een hand- of bankgift). Een afkoop brengt wel kosten met zich mee. Zelfs indien de verzekeringsgift al heeft plaatsgevonden zou de nieuwe verzekeringsnemer kunnen afkopen en een nieuw contract afsluiten. Dit wordt niet expliciet in het standpunt van VLABEL vermeld. Op die manier wordt de band tussen de schenker van de eerste polis en de begunstigde van de nieuwe polis verbroken.
Besluit
Indien u in het verleden de verzekeringsgift heeft geadviseerd om erfbelasting te vermijden, dient u in deze polis de begunstigde te wijzigen zodat de uitkering bij overlijden vrijgesteld is van erfbelasting.

 
Lees het volledige bericht

Pas uw verzekeringen aan uw situatie aan

02J91128Partners die gaan samenwonen, trouwen of uit elkaar gaan vergeten vaak hun verzekeringsportefeuille grondig onder de loep te nemen. Nochtans kunnen ze daarmee problemen vermijden en heel wat geld besparen.

Een gezin heeft doorgaans een heleboel verzekeringen lopen. Denk maar aan een auto-, een brand-, een levens- en een familiale verzekering. Vaak zijn mensen oververzekerd, dubbel verzekerd, onderverzekerd en soms zelfs helemaal niet meer verzekerd. Het is belangrijk altijd de verzekeringstussenpersoon op de hoogte te brengen dat u gaat trouwen, samenwonen of uit elkaar gaat. Daardoor vermijdt u problemen bij uitkeringen en kan u bovendien heel wat geld besparen.

Brand- en autoverzekering

Een brandpolis verzekert de inboedel onder meer tegen brandschade, waterschade en diefstal. Als partners gaan samenwonen, wijzigt hun inboedel. Een van beide inboedelverzekeringen wordt overbodig, en de andere moet worden aangepast. Bij huur is het belangrijk de aansprakelijkheid van de partner mee te verzekeren.

Als partners geregeld elkaars wagen gebruiken, is het verstandig de verzekeraar te melden dat de ander medebestuurder wordt. Na een verhuizing is het belangrijk de adreswijziging door te geven aan de verzekeraar, om een nieuwe groene kaart aan te vragen. Mogelijk wordt de premie aangepast afhankelijk van de woonplaats.

Familiale en hospitalisatieverzekering

De familiale verzekering (BA-privéleven) dekt de aansprakelijkheid van alle huisgenoten als schade wordt veroorzaakt aan derden. Eén familiale verzekering per gezin volstaat. Alleenstaanden krijgen een korting op de premie. Staat de familiale verzekering bij een scheiding op de naam van de partner die weggaat, dan mag de ander niet vergeten zelf een familiale verzekering af te sluiten. Heeft een alleenstaande ouder kinderen in co-ouderschap, dan moet hij een familiale verzekering afsluiten tegen gezinstarief en niet als alleenstaande. Anders zijn de kinderen niet verzekerd.

Een hospitalisatieverzekering wordt afgesloten om zich in te dekken tegen de kosten van een ziekenhuisopname. Ze kan ook gekoppeld zijn aan de groepsverzekering. Als partners die gaan trouwen of samenwonen een hospitalisatieverzekering hebben, kunnen ze overwegen toe te treden tot de hospitalisatieverzekering van hun partner, als de waarborgen beter zijn en de prijs lager is. Springt de relatie af, dan is het nuttig bij de verzekeraar te informeren naar de voorwaarden. Eventueel kan de ander de hospitalisatieverzekering die hij met zijn partner had, individueel voortzetten.

Arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering is een verzekering die de werkgever verplicht moet afsluiten voor zijn werknemers. Bij een dodelijk arbeidsongeval voorziet die verzekering in een uitkering van een levenslange rente aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Partners die wettelijk samenwonen, moeten bovendien een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten waarin een onderhoudsplicht is opgenomen. Wonen ze feitelijk samen, dan kunnen ze geen aanspraak maken op die bescherming.

Groepsverzekering en levensverzekering

Met een groepsverzekering wordt een aanvullend pensioen opgebouwd in de tweede pensioenpijler. Als de burgerlijke staat van de verzekerde wijzigt en hij zijn werkgever meldt dat hij getrouwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, is het mogelijk dat de waarborgen bij overlijden worden gewijzigd. Een groter deel van de premie van de groepsverzekering gaat dan naar de dekking van het overlijdensrisico ten voordele van de partner die in de begunstigingsclausule wordt vermeld. Als de aangesloten werknemer vóór zijn pensioenleeftijd overlijdt, wordt een kapitaal uitgekeerd. Als de begunstigde de langstlevende echtgenoot is of de kinderen jonger dan 21 jaar, zijn er geen successierechten verschuldigd op de uitkering. Woont de verzekerde wettelijk of feitelijk samen met zijn partner, dan moet de begunstigde wel successierechten betalen.

Bij een levensverzekering wordt een update van de begunstigingsclausules vaak uit het oog verloren. Wie een levensverzekering in de derde pensioenpijler afsluit en wil genieten van belastingvermindering op de premie voor het pensioensparen of het langetermijnsparen, is verplicht de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot de tweede graad aan te wijzen als begunstigde bij overlijden. Wie zijn feitelijk samenwonende partner aanwijst, kan dus niet genieten van een fiscaal voordeel.

Bij een individuele levensverzekering en een groepsverzekering is het noodzakelijk dat de verzekerde nagaat of de begunstigingsclausules nog beantwoorden aan zijn behoeften en zijn aangepast aan zijn relatie. Als een werknemer die bijvoorbeeld bij zijn werkgever een groepsverzekering heeft waarin de wettelijke erfgenamen of de nalatenschap worden aangewezen als begunstigde bij overlijden, en hij ondertussen wettelijk of feitelijk samenwoont, zal de langstlevende partner niets van het uitgekeerde kapitaal ontvangen. De verzekeringsnemer kan de begunstigingsclausule van een individuele levensverzekering en een groepsverzekering te allen tijde aanpassen aan de hand van een eenvoudig bijvoegsel aan het contract.

Betaling van de premies

Wettelijk samenwonenden en gehuwden zijn solidair aansprakelijk voor de gemeenschappelijke gezinslasten. Ze zijn ook allebei verantwoordelijk voor de betaling van de verzekeringspremies voor de gemeenschappelijke huishouding. Als een van de getrouwde of wettelijk samenwonende partners bijvoorbeeld niet deelt in de kosten van de brandverzekering van de gezinswoning, dan is de andere partner aansprakelijk voor de betaling ervan, zelfs al staat de brandverzekering niet op zijn naam en is hij geen mede-eigenaar van de woning.

Bart Chiau

bron http://trends.knack.be/economie/

Lees het volledige bericht

Langetermijnsparen : Spaar voor uw pensioen en krijg tot 30 % van uw storting terug.

Waarom is langetermijnsparen iets voor mij?

U wenst een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. Langetermijnsparen  helpt u daarbij. 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor onaangename verrassingen te staan. Door jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog oplopen.
 • Afhankelijk van uw inkomen levert elke storting een mooi belastingvoordeel op.

Tip: start vóór uw 65ste opnieuw met langetermijnsparen en kies een lange looptijd (minimaal 10 jaar). Zo blijft u ook na uw 65ste nog lange tijd fiscaal voordeel genieten.

Andere aftrekposten (premies voor individuele levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen, kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening, …) beperken het maximumbedrag dat u in langetermijnsparen kunt sparen. Langetermijnsparen is daarom vooral interessant vóór het afsluiten van een hypothecaire lening en na terugbetaling ervan.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt het gespaarde bedrag kort na uw 65ste verjaardag of op een latere datum (indien zo voorzien in uw contract).

We contacteren u op dat moment. U bespreekt samen met ons hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

 • Bent u gestart met langetermijnsparen vóór uw 55ste en is de einddatum van uw contract op uw 65ste? Dan houdt de verzekeringsmaatschappij op uw 60ste verjaardag een gunstige taxatie van 10 % in op het opgebouwde kapitaal. De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Startte u na uw 55ste en is de einddatum na uw 65ste verjaardag, dan gebeurt deze gunstige taxatie van 10 % op de tiende verjaardag van uw contract.
 • Stortingen die u doet na deze taxatie leveren onrechtstreeks een nog hoger rendement op: u geniet immers nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Voort sparen loont dus zeker de moeite.

Vermijd om uw langetermijnsparen vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd. ?

Lees het volledige bericht